Adatkezelési tájékoztató

az alkalmazastechnika.leier.hu honlap használatához


Tartalomjegyzék

Adatkezelők, tárhelyszolgáltató

A honlapon keresztül végzett adatkezelések

Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről

Tájékoztatás a közös adatkezelői megállapodásban foglaltakról

Tájékoztatás az adatkezelés során az érintettet megillető jogokról


Adatkezelők, tárhelyszolgáltató

Az alkalmazastechnika.leier.hu honlap közös adatkezelői a Leier Hungária Kft. és a Visual Network Kft.

A honlap tárhelyszolgátatója a VisualNetwork Kft.

Név:

Leier Hungária Kft.

VisualNetwork Kft.

Székhely:

9024 Győr, Baross G. út 42.

7761 Kozármisleny, Sólyom utca 1. 2. ép.

Levelezési cím:

9024 Győr, Baross G. út 42.

7761 Kozármisleny, Sólyom utca 1. 2. ép.

E-mail:

info@leier.hu

info@visualnetwork.hu

Telefonszám:

+36 96 512-550

+36 30 9938 488


A honlapon keresztül végzett adatkezelések


Tájékoztatás sütik használatáról

Az alkalmazastechnika.leier.hu honlap kizárólag a működéshez szigorúan szükséges cookie-kat használ. Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Regisztráció a weboldalon

Az adatkezelés leírása, célja: A honlap felhasználói az alkalmazastechnika.leier.hu weboldalon történő regisztrációt követően érhetik el a Leier Hungária Kft. termékeire vonatkozó szakmai tartalmakat. Az adatkezelés célja a szakmai és téma iránt érdeklődő felhasználók részére színvonalas tartalmak hozzáférhetővé tétele. A rendszer a regisztráció megtörténtéről e-mail üzenet küld a regisztráció során megadott e-mail címre.

Kezelt adatok: A regisztráció során a név és e-mail cím, valamint belépési jelszó megadása szükséges, enélkül a regisztráció nem valósul meg. A felhasználónak lehetősége van cégnév és beosztás megadására is, mely azonban a regisztrációnak nem feltétele.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (felhasználó) hozzájárulása, amelyet a regisztrációval ad meg a közös adatkezelők számára.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a honlap működésének befejezéséig.

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása, célja: A honlap felhasználóinak az alkalmazastechnika.leier.hu weboldalon történő regisztrációt során lehetőségük van hírlevél feliratkozásra. A hírlevél a honlap működésével, a Leier Hungária Kft. termékeivel kapcsolatos információkat, valamint a Leier Cégcsoportra vonatkozó fontosabb, közérdeklődésre számot tartó híreket tartalmazza. Az adatkezelés célja a hírlevél eljuttatása a téma iránt érdeklődő felhasználók számára.

Kezelt adatok: Név és e-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett (felhasználó) hozzájárulása, amelyet a regisztrációval ad meg.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hírlevélküldés szolgáltatás fennállásáig.

Adatkezelés látogatói statisztikák elkészítése céljából

Az adatkezelés leírása, célja: A honlap látogatottságának mérése érdekében az adatkezelők mérik a honlap látogatottságát és az adatokat statisztikák elkészítéséhez használják fel.

Kezelt adatok: Honlap látogatottsági adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelők jogos érdeke.

Az adatkezelés időtartama: A honlap működése alatt.

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

Az adatkezelés leírása, célja: A GDPR elszámoltathatóság alapelvének való megfelelés érdekében a felhasználói regisztráció és hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok: A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó regisztrációjának törléséig.


Tájékoztatás adatfeldolgozók igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó neve és elérhetőségi adatai: Infoartnet Kft., 9025 Győr, Somos u. 1., info@infoart.hu

Az adatfeldolgozó biztosítja a hírlevél küldésére alkalmas keretrendszert, melynek során az adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküldéshez szükséges mértékben kezeli.

Látogatói statisztikákkal összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó neve és elérhetőségi adatai: Szega Books Kft., 7621 Pécs, Teréz u. 11-13. I. em. 28., szerenyi.istvan@szega.hu

Az adatfeldolgozó a látogatói statisztikák elkészítéséhez szükséges mértékben fér hozzá a felhasználói adatokhoz, azokon más adatkezelési műveletet (pl. törlés, módosítás) nem hajthat végre.


Tájékoztatás a közös adatkezelői megállapodásban foglaltakról

A GDPR 26. cikke alapján a közös adatkezelők kötelesek az érintetteket a közöttük létrejött adatkezelési megállapodásuk lényegét, mely kötelezettségnek az alábbiakban teszünk eleget:

Az alkalmazastechnika.leier.hu honlapon keresztül megvalósuló adatkezelési célokat a Leier Hungária Kft. határozza meg, a honlap és adminisztrációs oldal fejlesztését, keretrendszerét és a tárhelyet a VisualNetwork Kft. adatkezelő végzi. A közös adatkezelők az adatkezelés megállapodásban vállalták, hogy az adatkezelés során mindvégig szem előtt tartják az adatkezelés alapelveit és betartják a vonatkozó jogszabályi előírásokat, biztosítják az érintettek jogait. A személyes adatok biztonságát mindkét adatkezelő saját felelősségi körében biztosítja. A közös adatkezelők a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban meghatározott előírások megsértésével okozott kárért az érintettel szemben egyetemlegesen felelnek. Az érintett mindegyik adatkezelő vonatkozásában és mindegyik adatkezelővel szemben gyakorolhatja a jogait.

Az adatkezelők elérhetőségeit a jelen tájékoztató I. pontja tartalmazza. Ezen felül az érintett az általa kért tájékoztatás tartalmától függően az alábbi elérhetőségeken is felveheti a kapcsolatot az adatkezelőkkel:

adatvédelmi kérdésekben:

Leier Hungária Kft. – adatvedelem@leier.hu, tel.: 96/512-550

 

a honlap működéséhez, regisztrációhoz tartozó informatikai, technikai kérdésekben:

VisualNetwork Kft. –  info@visualnetwork.hu, tel.: +36 30 9938-488

 

a Leier termékekhez kapcsolódó, szakmai kérdésekben:

Leier Hungária Kft. – pr@leier.hu, tel.: 96/512-550


Tájékoztatás az adatkezelés során az érintettet megillető jogokról

Az érintettet az adatkezelés során megilleti:

 

az előzetes tájékoztatáshoz való jog,

az érintett személyes adataihoz való hozzáférési joga,

a helyesbítéshez való jog,

a hozzájárulása visszavonásához való jog, törléshez való jog,

az adatkezelés korlátozásához való jog,

adathordozhatósághoz való jog,

tiltakozáshoz való jog,

adatvédelmi incidensekről történő tájékoztatáshoz való jog,

adatvédelmi hatósághoz fordulás joga,

bírósághoz fordulás joga.

 

 

Kérjük, hogy amennyiben adatai kezelésével kapcsolatban kérdése merül fel, szíveskedjen az adatkezelőkhöz fordulni a fent megadott elérhetőségeken!

 

 

Megkeresését az adatkezelő az Info tv. 15. § (1) b.) pontja értelmében annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül megválaszolja és erről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

 

Előzetes tájékoztatáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Az előzetes tájékoztatási kötelezettségüknek az adatkezelők jelen dokumentummal tesznek eleget.

 

Az érintett hozzáférési joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést, illetve az adatkezelésről tájékoztatást kapjon.

 

A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

A hozzájárulás visszavonásához, törléshez való jog

 

Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni és jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek. (GDPR 18. cikk)

 

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződés rendelkezésén alapul, melyben az egyik fél az érintett, továbbá, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, ha az adatkezelés közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Az érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről

 

Ha adatvédelmi incidens történik és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk)

 

Adatvédelmi hatósághoz fordulás joga

 

Az érintettnek joga van a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, www.naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: +36 1 391 1400) eljárást kezdeményezni az adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, illetve amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó megsérti az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok előírásait.

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett az adatkezelő székhelye, vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Amennyiben a tájékoztatónkból nem kapott választ kérdésére, úgy kérjük, szíveskedjék az adatkezelőkhöz fordulni:

adatvédelmi kérdésekben:

Leier Hungária Kft. – adatvedelem@leier.hu, tel.: 96/512-550

 

a honlap működéséhez, regisztrációhoz tartozó informatikai, technikai kérdésekben:

VisualNetwork Kft. –  info@visualnetwork.hu, tel.: +36 30 9938-488

 

a Leier termékekhez kapcsolódó, szakmai kérdésekben:

Leier Hungária Kft. – pr@leier.hu, tel.: 96/512-550


Elfogadás dátuma: 2020. 10.09.

Leier Hungária Kft, VisualNetwork Kft.

közös adatkezelők